Освітня програма закладу освіти

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Куп’янського  дошкільного навчального закладу – ясла-садок - №1

комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області         

____________Л.О. Шевченко

Освітня програма

Куп’янського дошкільного навчального закладу –ясла-садок - №1комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області

на 2018/2019 навчальний рік

 

 

 Схвалено                    

                                                                педагогічною радою Куп’янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок - №1 комбінованого типу

Куп’янської міської ради Харківської області         

                                                             протокол від 24.05.2018 №4

 

             Програма розроблена відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції Нової української школи

          Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2018/2019 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки від 03.07.2009 №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», листа Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 №1/9-322 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», від 12.10.2015 №1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 №1, 4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах», власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

Мета функціонування Куп’янського дошкільного навчального закладу-ясла-садок-№1 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області полягає у наданні дітям дошкільного віку якісної дошкільної освіти і визначеного у сучасній психолого-педагогічній науці поняття про те, що саме забезпечення емоційного благополуччя дитини в умовах сім`ї і дошкільного навчального закладу стає запорукою її успішного розвитку, і є головним критерієм оцінки його результату. Реалізація завдань закладу полягає у забезпеченні емоційного благополуччя,  що сприяє розвитку  фізичного, психічного, соціального здоров’я  та повноцінній пізнавальній активності дитини, яка призведе до її успішної самореалізації на наступному етапі життя в початковій ланці школи.

         Концептуальними засадами в освітній роботі з дошкільниками є:

збереження культури дитинства, як своєрідного, унікального простору, що є особливим періодом життя людини – народження особистості, створення її  внутрішнього світу, виникнення зв’язків з зовнішнім світом;

створення умов для соціокультурного розвитку особистості дитини шляхом пізнання цінностей людства (культурно-пізнавальних, маністичних, естетичних, моральних);

сприяння пізнанню та “вирощуванню” дитиною цінності свого “Я” (фізичного, когнітивного, соціального, духовного тощо) самоцінності іншого “Я”;

забезпечення умов для розвитку фізичної культури та збереження здоров’я дитини;всебічна підготовка дитини до школи, надання рівних шансів для вступу у початкову ланку будь якої школи, забезпечення наступності у роботі між дошкільною та початковою ланкою;

створення умов для соціально-емоційного благополуччя й адаптації кожної дитини в соціумі дорослих та однолітків шляхом засвоєння культурно-комунікативних засобів спілкування.   

  Куп’янський дошкільний навчальний заклад-ясла-садок- №1 комбінованого типу зійснює освітній процес у 2018/2019 навчальному році за таким пріоритетним напрямом-фізкультурно-оздоровчим .

 

       У освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами. Зміст інваріантної складової забезпечується через чинну Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Білан О.І., Максименко О.Л., Возна Л.М. Метою освітньої програми є реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі. Завдання програми полягає у формуванні мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу.Структура програми - визначення освітніх ліній відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: ранній вік (третій рік життя), молодший вік (четвертий рік життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності.

          Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Види діяльності плануються за освітніми лініями: «Ознайомлення із соціумом», «Ознайомлення з природним довкіллям», «Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо), «Сенсорний розвиток», «Логіко-математичний розвиток», « Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування», «Здоров’я та фізичний розвиток». Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.Навчально-виховна робота в спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення здійснюється згідно з вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Програмно-методичного комплексу «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» Рібцун Ю.В. Навчально-виховна робота в інклюзивній групі здійснюється згідно з вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Програми розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» Сак Т.В. та ін., Комплексної програми розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» Скрипнік Т.В. та ін..Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

     - у групі раннього віку – не більше 10 хвилин;

     - у молодшій групі – не більше 15 хвилин;

     - у середній групі –20 хвилин;

     - у старшій групі –25 хвилин.

  Тривалість перерв між заняттями – не менше 10  хвилин.

           Організація проведення навчально-виховного процесу у спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення має свою специфіку. Вчителем-логопедом і вихователями у спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення проводяться ігри-заняття з формування мовленнєвої діяльності, які мають єдину корекційно-розвивальну спрямованість. Вчитель-логопед проводить:

фронтальні ігри-заняття – з усіма дошкільниками групи упродовж 25 хв.;

підгрупові ігри-заняття – з 4-6 особами (залежно від логопедичного висновку та наповнюваності групи) упродовж 25 хв.;

індивідуальні  ігри-заняття – з однією дитиною 10-15 хв.

       У закладі створено середовище адаптоване до потреб дітей з особливими освітніми потребами. Наповнюваність інклюзивної групи становить 15 осіб, з них 1-3 дитини з особливими освітніми потребами (ООП), у тому числі з інвалідністю, за рекомендаціями психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК). Перебувати в інклюзивній групі діти з ООП  можуть у віці до 7(8) років. Освітній процес з цією категорією дітей відбувається за індивідуальною програмою розвитку (ІПР) та адаптується до можливостей дитини (за необхідністю).Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності».

      Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу.

      У освітньо-виховному процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня, гуртки за інтересами:

у молодших групах:

з художньо-продуктивної діяльності  - 1 заняття на тиждень,

по ознайомленню  з природним довкіллям - 2 заняття на тиждень,

у середніх групах:

з художньо-продуктивної  діяльності  - 2 заняття на тиждень,

  з фізичного розвитку  - 1 заняття на тиждень,

у старших групах:

з художньо-продуктивної діяльності - 1 заняття на тиждень

«Мудрі шахи» - 2 заняття на тиждень,

по ознайомленню  з природним довкіллям - 2 заняття на тиждень.

          Робота в гуртках за інтересами дітей у ДНЗ, є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.  Заняття в гуртках за інтересами переважно планується в другій половині дня. Тривалість гурткової роботи – 15-25 хв. залежно від віку дітей. День проведення гурткової роботи визначено у розкладі занять кожної вікової групи.Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України (http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html).

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня. Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів:

літні – 90 календарних днів з 1 червня по 31 серпня,

осінні – 5 календарних днів з 26 жовтня по 30 жовтня,

зимові – 10 календарних днів з 1 січня  по 10 січня,

весняні – 10 календарних днів з 1 квітня по 10 квітня.

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-продуктивна діяльність.    

      Заклад реалізує різні форми охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону: групи короткотривалого перебування, соціально-педагогічного патронату, забезпечує роботу консультаційного центру.

       Для забезпечення якості освіти в дошкільному закладі щороку проводиться моніторинг освітньої діяльності тричі за навчальний рік- на початку навчального року, в середині року та наприкінці навчального року. Заклад використовує регіональну модель моніторингу дошкільної освіти, розроблену фахівцями Харківської академії неперервної освіти і затвердженою методичною радою цього закладу ( протокол №4 від 19.12.2013 року). За допомогою даного моніторингу визначається рівень реалізації освітньої програми розвитку закладу, рівень фізичного та психічного розвитку вихованців, стан здоров’я вихованців, рівень адаптації новоприбулих дітей до умов закдаду, готовність дітей старших груп до шкільного навчання, відповідність розвиваючого освітнього середовища стандартам. Основними методами діагностики є спостереження, бесіди і аналіз результатів діяльності. Основним інструментарієм є кваліметричні моделі, карти спостережень та показники щодо рівня розвитку компетенцій дошкільників відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти розроблених ТТК Харківської академії неперервної освіти.

           

 

 

 

Переглядів: 49
Дата публікації: 07:16 30.05.2018
Директор

Шевченко Людмила Олексіївна

Анонс подій
Подій не заплановано
Консультативний центр
Пошук