Поточна діяльність | Публічна інформація | Правила внутрішнього трудового розпорядку
Правила внутрішнього трудового розпорядку

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для працівників Куп’янського дошкільного навчального закладу-ясла-садок-№1 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області

(Затверджені на зборах трудового колективу Пр. №1 від 3 січня 2011р.)

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти з урахуванням суспільних потреб.

         В навчальному закладі  трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і з необхідною умовою організації ефективної праці навчального процесу.

         Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

2.Ці правила поширюються на дошкільний навчальний заклад № 1 загального розвитку м. Куп’янська.

3. Метою цих Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників дошкільного навчального закладу-ясла-садок-№ 1, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в навчальних закладах.

4. Усі питання, пов’язані з застосуванням правил внутрішнього розпорядку розв’язує завідувач ДНЗ в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

ІІ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

5. Громадяни України  вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи до своїх здібностей.

         Працівники закладів та установ освіти приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурентній основі відповідно до чинного законодавства.

6. При прийнятті на роботу власник або уповноважений ним орган /керівник/ зобов’язаний зажадати від особи, що працевлаштовується:

         – подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, пред’явлення паспорта, диплома, або іншого документа про освіту чи професійну підготовку.

         Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку /диплом, атестат, посвідчення/, копії яких завіряються керівником закладу освіти і залишаються в особовій справі працівника.

         Особи, які приймаються на роботу в дошкільний навчальний заклад, зобов’язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дошкільній установі.

         При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

7. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України про освіту, Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 5 серпня 1993 року № 293.

8. Працівники закладів та установ освіти можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

9. Прийняття на роботу оформляється наказом /розпорядженням/ завідувача ДНЗ, якій оголошується працівнику під розписку.

На осіб, які попрацювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки.

         На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

         Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника завідувачем ДНЗ або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи.

         Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Міністерством праці, Мін’юсту і Міністерства соціального захисту населення України  від 29 липня 1993 року № 58.

         Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в дошкільному навчальному закладі № 1.

         Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на завідувача ДНЗ №1.

10. Приймаючи працівника, або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, завідувач ДНЗ зобов’язаний:

         а) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

         б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;

         в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідним для роботи засобами;

         г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

11. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.

12. Розірвання трудового договору з ініціативи керівника ДНЗ або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

         Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

         Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

13. Припинення трудового договору оформляється наказом керівника закладу освіти.

14. Завідувач ДНЗ, або уповноважений ним орган зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформляти трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

ІІІ. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ДНЗ № 1

15. Педагогічні працівники мають право на:

         – вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічних ініціатив;

         – індивідуальну педагогічну діяльність;

         – участь у громадському самоврядуванні;

         – користування подовженою оплачуваною відпусткою;

         – пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством.

16. Працівники закладу освіти зобов’язані:

         а) працювати сумлінно, виконувати навчальний режим; вимоги статуту закладу освіти і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

         б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

         в) берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати у дітей дошкільного віку бережливе ставлення до навчально-виховного закладу.

         Працівники ДНЗ № 1 повинні проходити медичний огляд відповідно до чинного законодавства.

17. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу повинні:

         а) забезпечувати умови для засвоєння вихованцями програм на рівні обов’язкових  державних вимог, сприяти розвиткові здібностей дітей;

         б) настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

         в) виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних духовних, історичних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

         г) готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

         д) додержуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини;

         є) захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

         ж) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

18. Коло обов’язків /робіт/, що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку.

ІV. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ ДНЗ № 1

19. Завідувач ДНЗ зобов’язаний:

         а) забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників ДНЗ відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

         б) визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

         в) удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи закладу освіти;

         г) організувати підготовку необхідної кількості педагогічних кадрів, їх атестацію, професійне навчання як у своєму навчальному закладі, так і в інших навчальних закладах – на заняттях, методичних об’єднаннях, семінарах;

         д) укладати і розривати угоди, контракти з керівниками структурних підрозділів, педагогічними та науковими  працівниками відповідно до чинного законодавства, Закону України «Про освіту» та Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників закладу освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 5 серпня 1993 року № 293;

         е) доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року /до надання відпустки/ педагогічне навантаження в наступному навчальному році;

         є) видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до графіка відпусток;

         ж) забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;

         з) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

         і) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників ДНЗ;

         й) організувати харчування дітей дошкільного віку згідно норм з оплатою 50%  за рахунок батьків та 50% за рахунок місцевого бюджету;

         к) своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську  звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан дошкільного виховного закладу;

         л) забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників ДНЗ, вихованців.

         V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

20. Для працівників ДНЗ установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Тривалість щоденної зміни визначена графіком змінності, затвердженим керівником ДНЗ за погодженням з ПК з додержанням тривалості робочого тижня та згідно з поданими заявами. 

П’ятиденний робочий тиждень встановлено за погодженням з відділом освіти.

Для працівників ДНЗ встановлено режим роботи:

Завідувач:                              8.00-17.00

Вихователь-методист:           7.48-15.00

Старша медсестра:                7.00-15.00 1 ставка

                                               13.30-17.30         0,5 ставки

Завгосп:                                 8.00–17.00          Перерва 12.30-13.30

Комірник:                              7.00-16.00           Перерва 13.00-14.00

Кастелянша:                          8.00-17.00           Перерва: 12.30-13.30

Кухарі:      І зміна                 7.00-15.30           Перерва: 13.00-13.30

                   ІІ зміна                6.00-14.30           Перерва: 13.00-13.30

                   ІІІ зміна               7.15-15.45           Перерва: 13.00-13.30

                   ІV зміна              8.00-16.30           Перерва: 13.00-13.30

Помічники вихователів,

няні                                        8.00-17.00           Перерва: 14.00-15.00

Прибиральниця приміщень: 8.00-17.00           Перерва: 13.00-14.00

Машиніст по пранню білизни:8.00-17.00                  Перерва: 13.00-14.00

Сторож:              Тривалість щоденної зміни визначено графіком змінності

Двірник:    І зміна                 7.00-16.00           Перерва: 13.00-14.00

                   ІІ зміна                8.00-17.00           Перерва: 13.00-14.00

Робітник з обслуговування: 8.00-17.00           Перерва: 12.00-13.00

Вихователі: І зміна                7.00-13.00          

                    ІІ зміна               7.00-17.30

                    ІІІ зміна              13.30-17.30

Муз. керівники:                     7.50-12.28

Вчитель-логопед:                           9.00-13.00

Інструктор з фізичної

культури:                               7.50-13.50 

 

 

 

21.В межах робочого дня педагогічні працівники ДНЗ повинні вести всі види навчально-методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до посади, навчального плану.

 

 

 

         Час роботи і закінчення роботи і обідньої перерви встановлюється для працівників режимом дошкільного навчального закладу та графіками працівників.

 

         За погодженням з профспілковим комітетом деяким структурним підрозділам і окремим групам працівників може встановлюватись інший час початку і закінчення роботи.

22. При відсутності педагога або іншого працівника ДНЗ керівник зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.

23. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається.

         Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених  законодавством, за письмовим наказом /розпорядженням/ завідувача ДНЗ з дозволу профспілкового  комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у відповідному розмірі.

24. Керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до чергування в ДНЗ.

         Графік чергування і його тривалість затверджує завідувач ДНЗ за погодженням з педагогічним колективом і профспілковим комітетом.

25. Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років.

         Жінки, які мають дітей – інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.

26. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.

         Надання відпустки керівнику закладу освіти оформляється наказом відділу освіти, а іншим працівникам – наказом навчального-виховного закладу.

         Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб основна її частина була не менше шести днів для дорослих і дванадцяти днів для осіб, молодше вісімнадцяти років.

         Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.

         Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також ненадання відпустки працівникам, молодше вісімнадцяти років, а також працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв’язку з шкідливими умовами  праці.

27. Педагогічним працівникам забороняється:

         а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

         б) подовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

         в) передоручати виконання трудових обов’язків.

28. Забороняється в робочий час:

         а) відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з навчальним процесом.

         б) відволікання працівників закладу освіти від виконання професійних обов’язків.

VІ. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

29. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці й за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись заохочення, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

30. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

31. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються, в першу чергу  переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів закладів освіти. Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.

         Заохочення оголошується в наказі /розпорядженні/, доводяться до відома всього колективу ДНЗ і заносяться до трудової книжки працівника.

VІІ. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

32. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

         а) догана;

         б) звільнення;

         Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п.3,4,7,8 ст.40, ст..41 Кодексу Законів про працю України.

33. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняти на роботу /обрання, затвердження, призначення на посаду/ даного працівника.

34. Працівники, обрані до складу  профспілкових органів і на звільненні від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є.

         До застосування дисциплінарного стягнення завідувач ДНЗ повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

         Дисциплінарні стягнення застосовуються завідувачем ДНЗ або уповноваженим органом безпосередньо після виявлення провини але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не враховуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

         Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

35. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

36. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі /розпорядженні/ і повідомляється працівникові під розписку.

36. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненні, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

         Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

         Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовується.

         Завідувач ДНЗ має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.                                                                                                    

 

 

VІІІ. ПРО СКОРОЧЕННЯ

 

37. Скорочення здійснюється згідно з КЗпП України, ст.40.

 

38. Переважне право на залишення на роботі у зв'язку зі змінами в організації дошкільного закладу мають працівники:

а)    з більш високою кваліфікацією та якістю роботи;

б)    сімейні – за наявності двох і більше утриманців;

в)    в сім'ї яких немає інших членів із самостійним заробітком;

г)     які мають більший стаж роботи в ДНЗ.

Переглядів: 773
Дата публікації: 09:20 27.04.2017
Директор

Шевченко Людмила Олексіївна

Консультативний центр
Пошук